Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

Zaproszenie na konferencję w Łodzi Podsumowanie innowacyjnego projektu Model Działań Systemowych

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zapraszają na konferencję poświęconą społecznościowym formom pracy wychowawczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

505 813 966 Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o wyrozumiałość – na pewno  oddzwonimy.

Wydarzenie to stanowi podsumowanie innowacyjnego projektu Model Działań Systemowych. Uwaga – liczba miejsc ograniczona.

Poniżej program i karta zgłoszeniowa do pobrania. Pytania prosimy kierować na adres konferencjamds@gmail.com.

Fundusze unijne wpierają młodych na rynku pracy Konferencja upowszechniająca innowacyjne rozwiązania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Społecznościowe formy pracy wychowawczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Łódź, 14 listopada 2014
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18

PROGRAM KONFERENCJI

Prowadząca konferencję: Aleksandra Kubiak
9:00-10:00 – Rejestracja uczestników
10:00-10:10 – Piotr Adamiak – powitanie uczestników i krótka prezentacja projektu MDS
10:10-10:30 – Marcin Bugajski – członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Perspektywa finansowa na lata 2014-2020
10:30-11:00 – Andrzej Kaczorowski – dyrektor WUP w Łodzi – Sytuacja osób młodych na rynku pracy. Podsumowanie wdrażania Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11:00-11:05 – Aleksandra Kubiak – sprawy organizacyjne

PANEL WYKŁADOWY – cz. I

11:05-11:25 – Jolanta Łazuga-Koczurowska – wykład wprowadzający – Społeczność korekcyjna jako alternatywne środowisko pracy
11:25-11:45 – Tomasz Kołodziejczyk – Socjoterapia – pomiędzy terapią a psychoedukacją
11:45-12:05 – Agnieszka Golczyńska-Grondas – Istota i skala zjawiska wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży
12:05-12:25 – Anna Gierałtowska – Do kogo może być adresowana społeczność korekcyjna w pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
12:25-12:45 – Przerwa kawowa

PANEL WYKŁADOWY – cz. II

12:45-13:05 – Marek Grondas – Społeczność korekcyjna w szkole na przykładzie VXIV LO w Łodzi
13:05-13:25 – Krzysztof Wilski – Społeczność korekcyjna na przykładzie pracy środowiskowej w ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „SOS” w Łodzi
13:25-13:45 – Tomasz Szelągowski – Społeczność bez społeczności – doświadczenia Zakładu Poprawczego w Białymstoku
13:45-14:05 – Karol Zieliński – Społeczność korekcyjna w pracy z dziećmi i młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wildze
14:05-14:25 – Barbara Wichary – Praca z rodziną i służbami lokalnymi jako element wsparcia społecznościowych form pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą na przykładzie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.

14:25-15:25 – Obiad

Aktualności

15:25-17:25 – CZĘŚĆ WARSZTATOWA

(równolegle do wyboru)

Partnerstwo jako fundament relacji w społeczności korekcyjnej – Tomasz Kołodziejczyk

W czasie warsztatu zastanowimy się (także uczestnicząc w zaaranżowanych doświadczeniach):

  • jaka jest istota partnerskiej relacji między młodym człowiekiem i dorosłym, wychowankiem i wychowawcą, pacjentem i terapeutą
  • dlaczego w społeczności korekcyjnej partnerstwo jest podstawą relacji
  • w jaki sposób jest ono realizowane w konkretnych sytuacjach oraz dlaczego dla wielu dorosłych budowanie partnerskiej relacji z młodym człowiekiem jest takie trudne.

Jaka profilaktyka? Warunki skutecznych oddziaływań – Jolanta Łazuga-Koczurowska

Większość realizowanych programów w zakresie profilaktyki adresowanych jest do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Fakt ten nie dziwi, gdyż to właśnie osoby w wieku od 11 do 19 lat najczęściej inicjują i utrzymują swoje kontakty z substancjami psychoaktywnymi. Najczęściej też te osoby podlegają różnym oddziaływaniom profilaktycznym (czy to w szkole czy to w rodzinie), wychowawczym czy terapeutycznym. Zwykle pod presją rodziców czy opiekunów, rzadziej z własnej potrzeby. Skuteczność tych oddziaływań w odniesieniu do dzieci i młodzieży nie jest wysoka. Mimo wysiłków wkładanych w tworzenie programów profilaktycznych nie maleje znacząco liczba młodych osób sięgających po alkohol, narkotyki czy papierosy.

Można postawić kilka hipotez uzasadniających taki stan rzeczy.

  • Po pierwsze – zbyt małą wagę podczas tworzenia i realizowania programów profilaktycznych przywiązuje się do specyfiki klienta, czyli adolescenta.
  • Po drugie – programy tworzone dla adolescentów nie uwzględniają kluczowych potrzeb okresu dorastania.
  • Po trzecie – w programach profilaktycznych, za dużo jest dydaktyzmu i edukacji.
  • Po czwarte – przygotowanie nas, dorosłych, do konstruktywnego kontaktu z małolatem jest stale niewystarczające.

Proponowany warsztat jest przyczynkiem do wspólnej weryfikacji tych hipotez.

Model wychowawcy w społeczności korekcyjnej – Joanna Nowak

W pracy metodą społeczności korekcyjnej istotną rolę pełni wychowawca. Jego zadaniem jest modelowanie zachowań, które w filozofii społeczności uważamy za ważne. W trakcie warsztatów spróbujemy zoptymalizować model wychowawcy w świetlicowej społeczności korekcyjnej.

Normy i ich egzekwowanie w społeczności korekcyjnej – Marek Grondas

Warsztat będzie polegał na wypracowaniu w grupie warsztatowej zasad tworzenia norm w społeczności korekcyjnej oraz doświadczeniu procesu ich tworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania oddziaływań korekcyjnych, stosowanych samorządnie przez grupę, jako narzędzi pracy wychowawczej.

Praca zespołowa i superwizja w świetlicy środowiskowej – Piotr Adamiak

Celem warsztatu jest przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania zespołu realizującego MDS, z uwzględnieniem wieloletniego doświadczenia licznych zespołów pracujących w podobny sposób. Warsztat będzie poruszał też wątek superwizji jako koniecznego wsparcia merytorycznego realizatorów, dającego szansę na optymalizację ich pracy i ciągły rozwój.

Budowanie relacji osobistych z wychowankiem – Barbara Tokarska

Podczas warsztatu zostaną omówione różne sposoby funkcjonowania w relacji: dorosły – dziecko/nastolatek oraz ich znaczenie w pracy korekcyjnej, w oparciu o doświadczenia własne uczestników.
Omówione zostaną specyfika budowania relacji osobistej z wychowankiem, a także korzyści oraz pułapki wynikające z bycia w określony sposób w relacji pomagania.

Społeczność internetowa – szansa czy zagrożenie? – Jacek Pyżalski

Warsztat dotyczy tego w jakim stopniu (i czy w ogóle) powinniśmy wykorzystywać komunikację zapośredniczoną (online) do diagnozy i terapii. Zaczniemy od przyjrzenia się temu, czy nasze przekonania dotyczące młodych ludzi w świecie nowych technologii komunikacyjnych są adekwatne do rzeczywistości, a następnie przejdziemy do analizy tego w jakim sposób technologie mogą stać się sensownym narzędziem pracy wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej.

17:00-17:30 – PODSUMOWANIE KONFERENCJI