Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

Społeczność korekcyjna w pracy z młodzieżą Model Działań Systemowych (MDS)

Zintegrowany program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-20 lat w świetlicach środowiskowych.
Pod redakcją
Piotra Adamiaka i Jacka Pyżalskiego

505 813 966 Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o wyrozumiałość – na pewno  oddzwonimy.

Wydano w ramach Innowacyjnego projektu:
Model Działań Systemowych – MDS
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Publikacja bezpłatna
© Copyright by Stowarzyszenie MONAR

Model Działań Systemowych (MDS) to projekt zakładający opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia młodzieży powyżej 15. roku życia, obejmującego swym zasięgiem również otoczenie młodego człowieka. Wdrażany w świetlicach i klubach środowiskowych, opiera się na kilku filarach:

  • metodzie społeczności korekcyjnej,
  • pracy z rodziną,
  • terapii zajęciowej,
  • kontaktach ze służbami społecznymi i pracodawcami.

Trzonem modelu jest program korekcyjny dla młodzieży skonstruowany według założeń metody społeczności korekcyjnej, która polega na pracy w niewielkiej grupie opierającej się na zasadach bezpieczeństwa i otwartej komunikacji, stanowczym przestrzeganiu ustalonych reguł, samorządności i grupowej odpowiedzialności za rozwój wszystkich uczestników, a także na partnerskich relacjach z dorosłymi.

Jest to inicjatywa, która integruje różne podmioty, takie jak pracownicy socjalni, kuratorzy, szkoły, w celu efektywnego pomagania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Model ten wykracza poza mury świetlic środowiskowych, aktywizując środowisko życia wychowanków.

Jest to cenna próba zrozumienia złożoności trudności, z jakimi boryka się młodzież, oraz stworzenia systemu wsparcia, który wykorzystuje różnorodne źródła i formy pomocy.

Projekt ten jest wartościowy i może stanowić inspirację dla innych specjalistów, którzy również starają się pomóc młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

RECENZJA

Dynamika zmian społecznych, politycznych i gospodarczych ostatnich lat sprawia, że przed człowiekiem stają coraz większe i bardziej wyrafinowane oczekiwania, którym trudno jest sprostać.

Dotyczy to w szczególności ludzi młodych, którzy z jednej strony najboleśniej doświadczają niedoskonałości otaczającego ich świata, zaś z drugiej coraz bardziej mgliście widzą swoją przyszłość (zawód, praca, rodzina, mieszkanie itd.).

Stąd też wielu z nich w swojej niezaradności (a często wręcz bezradności) sięga po zachowania dysfunkcjonalne, wikła się w różnorodne patologie, a tym samym potęguje swoje trudności.

Paradoksalnie w zestawieniu z powyższym zdecydowanie wolniej rozwijają się instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy takiej młodzieży, a co więcej zbyt często mają one szereg ograniczeń (m. in. schematyzm działań, wycinkowe widzenie trudności czy bariery ekonomiczne - płatna pomoc).
Z tego też powodu szczególnie cenne są inicjatywy o charakterze systemowym, dostrzegające całą złożoność trudności nastolatka, angażujące w proces pomagania różnorodne osoby i instytucje, maksymalnie korzystający z dostępnych źródeł zróżnicowanego wsparcia.

Cechy te spełnia właśnie "Model Działań Systemowych - MDS", któremu poświęcona jest recenzowana praca.

Z tego też powodu niniejszy podręcznik metodyczny jest szansą na popularyzowanie takich działań i zachęcanie innych specjalistów do podobnych poszukiwań.

prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

Autorzy Modelu Działań Systemowych, który prezentowany jest w ocenianym podręczniku, słusznie zauważają, iż oferta pomocy dla młodzieży przekraczającej starszy wiek szkolny (wieku 15-20 lat) jest bardzo ograniczona.

Podzielam również pogląd, iż szansa na efektywność udzielanej pomocy instytucjonalnej wzrasta wraz z różnicowaniem się jej form, tzn. kiedy podejmowane działania wykraczają poza mury świetlicy i aktywizują środowisko życia wychowanków. (…)

Konkludując, model działań proponowanych dla pracowników świetlic środowiskowych, prezentowany w ocenianym podręczniku jest wartościowy i - dając wiarę Redaktorowi opracowania - możliwy do realizacji.

Wydanie podręcznika upowszechniającego ten model, podręcznika wykorzystywanego jako materiał szkoleniowy, jest jak najbardziej
zasadne.

dr hab. Danuta Urbaniak – Zając, prof. nadzw. UŁ

Aktualności