Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi

Otrzymaliśmy rekomendację Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii

(obecnie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) do prowadzenia stażu w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie uzyskiwania certyfikatu instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zapraszamy na staż przyszłych instruktorów i specjalistów!

505 813 966 Telefon kontaktowy w sprawie przyjęć

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Jeżeli nie odbieramy telefonu, prosimy o wyrozumiałość – na pewno  oddzwonimy.

Zasady prowadzenia staży klinicznych

Zasady prowadzenia staży klinicznych w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia realizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień.

Jesteśmy ośrodkiem posiadającym rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (obecnie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) do prowadzenia stażu w ramach specjalistycznego szkolenia w zakresie uzyskiwania certyfikatu instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

Program stażu klinicznego w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

Cele stażu:

 • Zapoznanie się z filozofią, zasadami etycznymi oraz założeniami programu terapeutycznego w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej.
 • Poznanie form i sposobów oddziaływań zespołu terapeutycznego ośrodka.
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej własnego funkcjonowania stażysty w relacjach specyficznych dla ośrodka terapii uzależnień.
 • Doskonalenie umiejętności stażysty w wybranych formach oddziaływania terapeutycznego.

Przebieg stażu:

Staż obejmuje w sumie 80 godzin. Jest podzielony jest na dwa etapy.

 • Pierwszy etap obejmuje 3 dni (20 godz.) intensywnej pracy polegającej na uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach pracy ośrodka.
 • Drugi etap to 60 godzin uczestniczenia w wybranych przez siebie formach pracy ośrodka oraz praca nad własnymi umiejętnościami w tym zakresie (w ciągu kolejnych 7 dni).

Każda z tych części stażu prowadzona jest przez indywidualnego opiekuna stażysty, który odpowiada za merytoryczną stronę stażu. Opiekun jest członkiem merytorycznej kadry posiadającym certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

I etap stażu
 1. Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka.
 2. Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego.
 3. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:
  • Spotkaniach społeczności terapeutycznej
  • Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)
  • Spotkaniach grup zadaniowych
  • Spotkaniach grup psychoedukacyjnych
  • Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych (za zgodą terapeuty i pacjenta)
  • Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej Ośrodka przygotowujących i podsumowujących wymienione wyżej formy pracy.
 4. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka.
 5. Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka.
 6. Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących
  wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty.
 7. Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty.
II etap stażu

Po pierwszym tygodniu stażysta podejmuje decyzję o wyborze wymienionych niżej form oddziaływania terapeutycznego, na której skupi się podczas tego etapu.

Te formy to:

 • Udział w planowaniu i omówieniu spotkania społeczności terapeutycznej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania społeczności).
 • Udział w przygotowaniu, prowadzeniu i omówieniu spotkań grup zadaniowych
  (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników).
 • Udział w przygotowaniu i omówieniu grupy psychoedukacyjnej
  (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu takiego spotkania).
 • Zapoznanie się z 1 przypadkiem klinicznym – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowaniem dalszych działań terapeutycznych.
 • o Opracowanie diagnozy problemowej i Indywidualnego Programu Terapii wybranego przez siebie pacjenta po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta i terapeuty prowadzącego i omówienie z opiekunem stażu.

Staż kończy się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie.

*Fakultatywnie, jeżeli termin odbycia stażu zbiega się ze spotkaniem rodziców, stażysta może uczestniczyć w spotkaniu oraz jego  omówieniu.