Get Adobe Flash player

 

 I etap  Uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach pracy ośrodka

 

 Liczba godzin – 50
Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka. 2
Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego. 1
Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka: 

– Spotkaniach społeczności terapeutycznej (rytualnych, interwencyjnych, planowych)

 

-Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)

 

-Spotkaniach grup zadaniowych

 

-Spotkaniach etapowych grup wsparcia

 

-Spotkaniach grup psychoedukacyjnych

 

-Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych ( za zgodą terapeuty i pacjenta)

 

-Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej Ośrodka przygotowujących i podsumowujących wymienione wyżej formy pracy.

 

 

10

 

 

3

 

4

 

2

 

2

 

2

 

 

6

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka. 3
Praca nad dwoma przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą nozologiczną i problemową oraz procesem oddziaływań korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewentualnej pracy postrehabilitacyjnej. 4
Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka. 5
Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty. 5
Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty. 

 

 

 

1
 II etap  Aktywny udział w planowaniu i realizacji zadań terapeuty w ośrodku:

 

Liczba godzin 30
Przygotowanie i prowadzenie spotkania społeczności terapeutycznej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania społeczności) 8
Przygotowanie i prowadzenie spotkań grup zadaniowych (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników) 5
Przygotowanie i prowadzenie spotkania etapowej grupy wsparcia i grupy psychoedukacyjnej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu takiego spotkania. 4
Przygotowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych (zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych) – po uprzednim uczestnictwie w spotkaniach indywidualnych – ich przygotowaniach oraz omówieniach. 5
Opracowanie diagnozy problemowej i Indywidualnego Programu Terapii wybranego przez siebie pacjenta po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta i terapeuty prowadzącego i omówienie z opiekunem stażu. 6
Staż kończy się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie. 2

                                                                                                                   

                                                                                                               RAZEM 80 godzin

 

Fakultatywnie, jeżeli termin odbycia stażu zbiega się z comiesięcznym spotkaniem rodziców, stażysta może uczestniczyć w planowaniu, przeprowadzeniu oraz omówieniu spotkania- przewidywany czas to 6 godzin.