Get Adobe Flash player
 I etap  Uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach pracy ośrodka   Liczba godzin – 80
Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka. 2
Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego. 1
Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:- Spotkaniach społeczności terapeutycznej (rytualnych, interwencyjnych, planowych)

 

-Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)

 

-Spotkaniach grup zadaniowych

 

-Spotkaniach etapowych grup wsparcia

 

-Spotkaniach grup psychoedukacyjnych

 

-Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych ( za zgodą terapeuty i pacjenta)

 

-Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej

Ośrodka przygotowujących i podsumowujących wymienione wyżej formy pracy

 

24

 

 

3

 

12

 

3

 

3

 

2

 

 

6

 

Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka. 3
Praca nad dwoma przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą nozologiczną i problemową oraz procesem oddziaływań korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewe                                 ntualnej pracy postrehabilitacyjnej. 8
Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka. 5
Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty. 7
Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty.

 

1
 II etap  Aktywny udział w planowaniu i realizacji zadań terapeuty w ośrodku:  Liczba godzin 40
Udział w planowaniu i omówieniu spotkania społeczności terapeutycznej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania społeczności ) 15
Udział w przygotowaniu, prowadzeniu i omówieniu spotkań grup zadaniowych (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników) 8
Udział w przygotowaniu i omówieniu spotkania etapowej grupy wsparcia i grupy psychoedukacyjnej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu takiego spotkania. 4
Zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowaniem dalszych działań terapeutycznych. 6
Udział w postępowaniu diagnostycznym (zbieraniu danych, formułowaniu diagnozy problemowej oraz opracowywaniu przez terapeutę i pacjenta Indywidualnego Programu Terapeutycznego. 5
Staż kończy się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie. 2

                                                                                                                RAZEM 120 godzin

 

Fakultatywnie, jeżeli termin odbycia stażu zbiega się z comiesięcznym spotkaniem rodziców, stażysta może uczestniczyć w planowaniu, przeprowadzeniu oraz omówieniu spotkania- przewidywany czas to 6 godzin.