Get Adobe Flash player
+ 100% -

  ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRÓTKOTERMINOWEGO DLA OSÓB

UZALEŻNIONYCH I NADUŻYWAJĄCYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

Głównym powodem stworzenia krótkoterminowego programu terapeutycznego dla młodych osób uzależnionych lub nadużywających środków psychoaktywnych jest chęć uzupełnienia istniejącej oferty pomocy, w odpowiedzi na potrzeby pacjentów. Jako zespół od kilku lat dążymy do stworzenia systemu, który zawierałby szeroką gamę możliwości wsparcia dla tych ludzi oraz ich rodzin. W zakresie naszych oddziaływań funkcjonuje poradnia, ośrodek stacjonarny oraz program readaptacyjny dla absolwentów. W ostatnich latach obserwujemy, iż coraz więcej młodych osób korzystających z oferty ambulatoryjnej sygnalizuje, że proponowana forma jest w ich sytuacji niewystraczająca, natomiast nie są gotowe na podjęcie terapii długoterminowej w warunkach stacjonarnych.
Pracując jako zespół terapeutów uzależnień z młodymi ludźmi dostrzegamy coraz większe zapotrzebowanie na zróżnicowanie proponowanej pomocy. W ostatnim roku postanowiliśmy w realizowanym programie rocznym zindywidualizować czas pobytu naszych podopiecznych. Okazało się, że część pacjentów jest zmotywowana do pracy nad sobą i ma potencjał, aby w dosyć szybkim czasie, przy odpowiednim wsparciu zacząć samodzielnie i konstruktywnie funkcjonować, tzn. kontynuować naukę, pracować, zawierać satysfakcjonujące relacje itp. Najczęściej są to osoby mające już świadomość negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków odurzających i innych zachowań nałogowych (hazard, komputer), ale również potencjał do szybkiej poprawy swojej sytuacji.
Celem programu krótkoterminowego jest zatem oferta zintensyfikowanych i zindywidualizowanych oddziaływań dla młodych osób, pełnoletnich, które chcą korzystać z oferty terapeutycznej w warunkach stacjonarnych, ale w stosunkowo krótkim czasie są gotowe na odpowiedzialne pełnienie swoich ról społecznych.

Adresat programu:

Program jest adresowany do osób pełnoletnich między 18 a 25 r.ż., posiadających wcześniejsze doświadczenia terapii (ambulatoryjnej lub stacjonarnej), których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki lekarskiej, mających uregulowaną sytuację prawną, będących w trakcie edukacji lub z doświadczeniami pracy zawodowej oraz których bliscy są gotowi na współpracę z zespołem merytorycznym ośrodka.

 

Założenia programowe:

*leczenie oparte o elementy metody Społeczności Terapeutycznej

*pobyt 6 miesięczny, podzielony na III etapy (po 2 m-ce każdy)

*diagnoza nozologiczna i diagnoza wstępna w I tygodniu pobytu

*diagnoza problemowa i Indywidualny Plan Terapii po I m-cu pobytu

*indywidualne prowadzenie pacjenta przez terapeutę – regularne spotkania (min. 2 x w tyg. 1 godz.)

Inne formy pracy:

*grupy terapeutyczne (1x w tyg.)

*grupy edukacyjne i psychoedukacyjne (1x w tyg.)

*współpraca z rodziną (regularne spotkania 1 x w m-cu, rekomendowana terapia rodzinna poradni)

*możliwość kontynuowania nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej w trybie niestacjonarnym

*możliwość udziału w programie readaptacji i aktywizacji zawodowej EFS „Możesz Inaczej”

*zajęcia sportowe i rekreacyjne (siatkówka 1x w tyg.,  zumba- 1 x w  tyg., warsztaty teatralne – 2 godz.w tyg.)

*obóz terapeutyczny.

 

Uzasadnienie założeń programu:

Społeczność terapeutyczna jest najbardziej rozpowszechnioną formą pracy z osobami uzależnionymi, zakładającą współudział pacjentów w formułowaniu przebiegu terapii i ich samodzielność, a więc zwiększającą zakres odpowiedzialności, co jest kluczową kwestią w pracy z osobami uzależnionymi. Zachowanie nałogowe jest pewnego rodzaju ucieczką od problemów, chęcią oderwania się od sytuacji trudnych, problemowych. Filozofia pracy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej zakłada wzajemną pomoc i konfrontację z realną sytuacją osoby leczącej się.
Proponujemy pobyt w programie z podziałem na trzy etapy. Dzięki temu możliwe jest adresowanie zadań terapeutycznych adekwatnie do czasu udziału w terapii. Zmiana etapów sprzyja również weryfikacji założeń (co jest wymierną pobytu) i wyznaczaniu kolejnych celów (co daje poczucie sukcesu).
Praca z każdym pacjentem opiera się na diagnozie nozologicznej, co jest w zakresie kompetencji lekarza psychiatry oraz diagnozie problemowej, uwzględniającej specyficzne sposoby zaspokajania kluczowych potrzeb psychologicznych przez naszych pacjentów. Jest ona punktem wyjścia do sformułowania indywidulanego programu terapii, który terapeuta prowadzący przygotowuje wspólnie z pacjentem.
Praca grupowa jest uzupełniana terapią indywidualną, której istotą jest stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, co pozwala na poruszanie kwestii wstydliwych, ale też pogłębianie tych, które ujawniły się w trakcie formalnych i nieformalnych spotkań grupowych.
Metoda społeczności terapeutycznej zakłada interwencję, konfrontację, dlatego ważne jest jej uzupełnienie w formule grupy terapeutycznej, gdzie aktywność i zgłaszanie omawianych problemów jest dobrowolne i pozbawione oceny. Innym ważnym aspektem pracy grupowej są zajęcia warsztatowe, będące inspiracją do pracy nad wybranymi obszarami problemowymi. Dotyczą one na przykład: umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, współpracy, radzenia sobie z presją, oczekiwań i obaw na poziomie bliskich relacji, umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotu itp.
Ważnym uzupełnieniem podejmowanych oddziaływań jest współpraca z rodziną. Realizujemy ją poprzez regularne spotkania odbywające się raz w miesiącu, na których poruszane są tematu pomagające zrozumieć istotę terapii, osobiste trudności związane z faktem uzależnienia bliskiej osoby, możliwości wzajemnego wsparcia, możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. Ponadto zachęcamy do utrzymywania częstszego kontaktu i wizyt w ośrodku, co sprzyja współpracy. Zalecamy również stały kontakt telefoniczny z terapeutą prowadzącym (za zgodą pacjenta). Osobom z terenu Łodzi i okolic rekomendujemy udział w terapii indywidualnej lub grupie wsparcia, które prowadzone są w ramach działania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, znajdującej się w siedzibie ośrodka.
Najczęściej zgłaszają się do naszego ośrodka osoby, które podejmując terapię mają szansę na kontynuację nauki lub podjęcie pracy zawodowej tuż po zakończeniu udziału w programie. W tym celu pacjenci mogą uczestniczyć w realizowanym w ramach EFS projekcie aktywizacji zawodowej, w którym w ramach zajęć mają: kurs języka angielskiego, informatyki, warsztaty autoprezentacji, umiejętności pracy zespołowej, współpracy oraz kursy zwiększające kwalifikacje zawodowe. To daje perspektywę, która niewątpliwie ułatwia adaptację naszym absolwentom.
W pracy z osobami uzależnionymi ważną kwestią jest umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego, dlatego stałym elementem programu jest udział w wybranych formach aktywności, natomiast ich uzupełnieniem- obóz terapeutyczny, zawierający również elementy rekreacji i wypoczynku.

 

Program zakłada pracę z grupą 12-15 osób, co pozwala na zwiększoną intensywność oraz indywidualizację oddziaływań w stosunku do pacjenta. Ważnym elementem prezentowanego projektu jest praca motywacyjna, oparta na wzmacnianiu potencjału i zasobów osoby leczącej się. Proces terapii obejmuje zwiększenie świadomości funkcjonowania psychospołecznego, zwiększenie umiejętności rozumienia i radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz aktywizację edukacyjną, zawodową. Po zakończeniu programu oferujemy kontynuację terapii w systemie ambulatoryjnym, co wydaje się cennym uzupełnieniem proponowanej pomocy, bowiem daje szansę na weryfikację osiągniętych efektów, przy zapewnieniu ciągłości wsparcia.

Zespół realizatorów:

Zespół stanowią certyfikowani specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, mający kilku i kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w osobami uzależnionymi, we współpracy z lekarzem psychiatrą (diagnoza i konsultacje), lekarzem internistą (diagnoza i konsultacje) oraz pracownikiem socjalnym. Realizowany dotychczas program terapii długoterminowej jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dzięki czemu ośrodek znajduje się na liście placówek stażowych w ramach specjalistycznego szkolenia certyfikacyjnego terapeutów uzależnień.

 

Kalendarz
Mapa

Click to open larger map