Get Adobe Flash player

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program jest adresowany do osób pełnoletnich między 18 a 28 r.ż., posiadających wcześniejsze doświadczenia terapii (ambulatoryjnej lub stacjonarnej), których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki lekarskiej, mających uregulowaną sytuację prawną, będących w trakcie edukacji lub z doświadczeniami pracy zawodowej oraz których bliscy są gotowi na współpracę z zespołem merytorycznym ośrodka.

Założenia programowe:

*leczenie oparte o elementy metody Społeczności Terapeutycznej

*pobyt 6 miesięczny, podzielony na III etapy (po 2 m-ce każdy)

*diagnoza nozologiczna i diagnoza wstępna w I tygodniu pobytu

*diagnoza problemowa i Indywidualny Plan Terapii po I m-cu pobytu

*indywidualne prowadzenie pacjenta przez terapeutę – regularne spotkania (min. 2 x w tyg. 1 godz.)

Inne formy pracy:

*grupy edukacyjne i psychoedukacyjne (1x w tyg.)

*współpraca z rodziną (regularne spotkania 1 x w m-cu, rekomendowana terapia rodzinna w poradni)

*możliwość kontynuowania nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej w trybie niestacjonarnym (moment, w którym będzie możliwa kontynuacja nauki, każdorazowo jest ustalany z kadrą ośrodka, w odniesieniu do osobistego planu terapii)

*warsztaty teatralne (2 godz. w tyg.)

*zajęcia sportowe i rekreacyjne (joga- 2 godz., siłownia,  biegi)

*obóz terapeutyczny (2 x w roku)

Uzasadnienie założeń programu:

Społeczność terapeutyczna jest najbardziej rozpowszechnioną formą pracy z osobami uzależnionymi, zakładającą współudział pacjentów w formułowaniu przebiegu terapii i ich samodzielność, a więc zwiększającą zakres odpowiedzialności.

Filozofia pracy w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej zakłada wzajemną pomoc i konfrontację z realną sytuacją osoby leczącej się.
Praca grupowa jest uzupełniana terapią indywidualną, której istotą jest stworzenie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, co pozwala na poruszanie kwestii wstydliwych, ale też pogłębianie tych, które ujawniły się w trakcie formalnych i nieformalnych spotkań grupowych.
Zajęcia warsztatowe dotyczą: zasad dobrego kontaktu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, mechanizmów uzależnienia, umiejętności rozpoznawania symptomów nawrotu, motywacji do zmiany, systemu wartości, współpracy, radzenia sobie z presją, świadomości funkcjonowania w bliskich relacjach, itp.
Współpraca z rodziną – regularne spotkania (1 x w miesiącu), na których poruszane są tematu pomagające zrozumieć istotę terapii, osobiste trudności związane z faktem uzależnienia bliskiej osoby, możliwości wzajemnego wsparcia, możliwości radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Program zakłada pracę z grupą 16-18 osób, co pozwala na zwiększoną intensywność oraz indywidualizację oddziaływań w stosunku do pacjenta.

Po zakończeniu programu oferujemy opiekę postrehabilitacyjną w hostelu przez kolejne 6 miesięcy.