Get Adobe Flash player

 

Program stażu klinicznego

w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie II modułu

 

 

Cele stażu:

 • Zapoznanie się z filozofią, zasadami etycznymi oraz założeniami programu terapeutycznego pracy z osobami uzależnionymi, które są prowadzone na terenie ośrodka
 • Poznanie form i sposobów oddziaływań zespołu terapeutycznego ośrodka
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej własnego funkcjonowania stażysty w relacjach specyficznych dla ośrodka terapii uzależnień
 • Doskonalenie umiejętności stażysty w wybranych formach oddziaływania terapeutycznego

 

Przebieg stażu:

Staż obejmuje w sumie 80 godzin. Jest podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 5 dni (40 godz.) intensywnej pracy polegającej na uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach pracy ośrodka. Drugi etap to 40 godzin uczestniczenia w wybranych przez siebie formach pracy ośrodka oraz praca nad własnymi umiejętnościami w tym zakresie (w ciągu 5 dni roboczych) .

Każda z tych części stażu prowadzona jest przez indywidualnego opiekuna stażysty, który odpowiada za merytoryczną stronę stażu. Opiekun jest członkiem merytorycznej kadry ośrodka- certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień.

 

I etap

 1. Wstępne spotkanie z opiekunem dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań stażysty i kadry środka, przedstawienie filozofii, zasad etycznych i programu pracy ośrodka.
 2. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:
  • Spotkaniach społeczności terapeutycznej
  • Spotkaniach grupy terapeutycznej (za zgodą uczestników)
  • Spotkaniach grup zadaniowych
  • Spotkaniach etapowych grup wsparcia
  • Spotkaniach grup psychoedukacyjnych
  • Ewentualne       uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych (za zgodą terapeuty i pacjenta)
  • Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej ośrodka przygotowujących i podsumowujących wymienione wyżej formy pracy
 3. Praca nad trzema przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewentualnej pracy postrehabilitacyjnej.
 4. Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka.
 5. Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówienie bieżących wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty.
 6. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji pacjentów ośrodka.
 7. Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty

 

II etap stażu

Po pierwszym tygodniu stażysta realizuje wybrane z przedstawionych poniżej form oddziaływania terapeutycznego:

 

  • Przygotowanie i prowadzenie spotkania społeczności terapeutycznej (staż obejmuje przygotowanie udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania społeczności )
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań grup zadaniowych ( staż obejmuje przygotowanie udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a także –planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników)
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań etapowych grup wsparcia i grup edukacyjnych (staż obejmuje przygotowanie udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w naszym ośrodku, a także stworzenie przez stażystę własnego programu takich spotkań z możliwością realizowania ich w macierzystym ośrodku stażysty)
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych (zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych) – po uprzednim uczestnictwie w spotkaniach indywidualnych – ich przygotowaniach oraz omówieniach.
  • Opracowanie diagnozy problemowej i Indywidualnego Programu Terapii wybranego przez siebie pacjenta po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta i terapeuty prowadzącego i omówienie z opiekunem stażu.

 

 

 

Ta część stażu odbywa się pod okiem opiekuna stażu, któremu stażysta towarzyszy podczas jego pracy i z którym spotyka się podczas indywidualnych spotkań. Staż kończy się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie.