Get Adobe Flash player

 

 

Program stażu klinicznego

w ramach specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie I modułu

 

 

Cele stażu:

 • Zapoznanie się z filozofią, zasadami etycznymi oraz założeniami programu terapeutycznego pracy z osobami uzależnionymi, które są prowadzone na terenie ośrodka
 • Poznanie form i sposobów oddziaływań zespołu terapeutycznego ośrodka
 • Zwiększenie wiedzy dotyczącej własnego funkcjonowania stażysty w relacjach specyficznych dla ośrodka terapii uzależnień
 • Doskonalenie umiejętności stażysty w wybranych formach oddziaływania terapeutycznego

 

 

Przebieg stażu:

Staż obejmuje w sumie 120 godzin. Jest podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 7 dni (80 godz.) intensywnej pracy polegającej na uczestniczeniu w życiu i wszystkich formach pracy ośrodka. Drugi etap to 40 godzin uczestniczenia w wybranych przez siebie formach pracy ośrodka oraz praca nad własnymi umiejętnościami w tym zakresie ( w ciągu kolejnych 7 dni roboczych) .

Każda z tych części stażu prowadzona jest przez indywidualnego opiekuna stażysty, który odpowiada za merytoryczną stronę stażu. Opiekun jest członkiem merytorycznej kadry posiadającym certyfikat specjalisty terapii uzależnień.

 

I etap

 1. Wstępne spotkanie z opiekunem stażu dotyczące programu stażu, wzajemnych oczekiwań stażysty i kadry ośrodka, przedstawienie filozofii i programu pracy ośrodka.
 2. Omówienie szczegółowego planu realizacji programu stażowego.
 3. Uczestniczenie we wszystkich formach pracy i życia ośrodka:
  • Spotkaniach społeczności terapeutycznej
  • Spotkaniach terapeutycznych grupy (za zgodą uczestników)
  • Spotkaniach grup zadaniowych
  • Spotkaniach etapowych grup wsparcia
  • Spotkaniach grup psychoedukacyjnych
  • Uczestniczenie w spotkaniach indywidualnych ( za zgodą terapeuty i pacjenta)
  • Uczestniczenie w spotkaniach kadry merytorycznej Ośrodka przygotowujących i podsumowujących wymienione wyżej formy pracy.
 4. Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji Ośrodka.
 5. Praca nad dwoma przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą nozologiczną i problemową oraz procesem oddziaływań korekcyjnych i terapeutycznych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowanie dalszych działań terapeutycznych w ośrodku i ewentualnej pracy postrehabilitacyjnej.
 6. Uczestniczenie w cotygodniowym zebraniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka.
 7. Codzienne spotkania z członkami kadry merytorycznej służące omówieniu bieżących wydarzeń i wyjaśnieniu wątpliwości stażysty.
 8. Otrzymanie informacji zwrotnych od członków społeczności oraz kadry merytorycznej Ośrodka – dotyczących funkcjonowania stażysty

 

II etap stażu

Po pierwszym tygodniu stażysta podejmuj decyzję o wyborze 2 spośród wymienionych niżej form oddziaływania terapeutycznego, na której skupi się podczas tego etapu.Te formy to:

 

  • Udział w planowaniu i omówieniu spotkania społeczności terapeutycznej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkania społeczności )
  • Udział w przygotowaniu, prowadzeniu i omówieniu spotkań grup zadaniowych (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, a także – planowanie pracy takich grup ze względu na specyfikę ich uczestników)
  • Udział w przygotowaniu i omówieniu spotkania etapowej grupy wsparcia i grupy psychoedukacyjnej (staż obejmuje przygotowanie, udział i dokładne omówienie przebiegu spotkań, poznanie szczegółowych scenariuszy spotkań prowadzonych w naszym ośrodku, a także próbę stworzenie przez stażystę własnego programu takiego spotkania.
  • Zapoznanie się z 3 przypadkami klinicznymi – poznanie historii życia pacjenta i jego rodziny, zapoznanie się z diagnozą kliniczną oraz procesem oddziaływań korekcyjnych wobec niego przebiegających w ośrodku, planowaniem dalszych działań terapeutycznych.
  • Udział w postępowaniu diagnostycznym (zbieraniu danych, formułowaniu diagnozy problemowej oraz opracowywaniu przez terapeutę i pacjenta Indywidualnego Programu Terapeutycznego.

 

Ta część stażu odbywa się pod okiem opiekuna stażu, któremu stażysta towarzyszy podczas jego pracy i z którym spotyka się podczas indywidualnych spotkań. Staż kończy się spotkaniem podsumowującym zdobyte doświadczenie, omówieniem realizacji planu oraz uzasadnieniem decyzji o zaliczeniu stażu, bądź nie.